ID viittaa elinvoimaan, luovuuteen, yksilöön, rajoittamattomiin mahdollisuuksiin. EGO toimii realitettiperiaatteen mukaisesti pyrkien loogisuuteen ja rationalisuuteen. Työelämässä ja johtamisessa tarvitsemme kumpaakin.

Idego Consulting Oy syntyi vuonna 2007 halusta vaikuttaa paremman työelämän puolesta. Uskomme että jokainen ihminen ja työyhteisö voi löytää kompleksisessa ympäristössä tasapainon, mikäli uskaltautuu herkistymään organisaation ja ympäristön signaalien kuuntelulle.

Me autamme sinun organisaatiotasi löytämään tasapainon kohti laadukkaampaa ja tuottavampaa työelämää.

Konsultoimme ja valmennamme liikkeenjohtoa työelämän laadun ja työhyvinvoinnin johtamisessa. Autamme työyhteisön muutos- ja johtamisen kriisitilanteissa sekä toimimme kumppanina työelämän laadun kehittämistyössä.

Hyödynnämme digitaalisia palveluratkaisuja ja tällä hetkellä kehitämme yhteistyössä asiakkaidemme kanssa ajasta ja paikasta riippumattomia palvelumalleja. Vuonna 2017 lähdimme tutkimaan teknologian mahdollisuuksia ja innovoimme uuden mobiilivalmennustuoteperheen. 

Maria-Elisa Kuusisto

Oivalletaan yhdessä!

 • DI (Aalto yliopisto), johdon työnohjaaja STOry, organisaatiomuotoilija FINOD, työyhteisösovittelija (Helsingin yliopisto HY+), yrittäjyyspedaqogi (Aalto pienyrityskeskus), Mindfulness työssä -ohjaaja
 • Suomen työnohjaajien STOry puheenjohtaja (2018-2020)
 • Suomen Coaching yhdistyksen hyväksytty jäsen
 • Suomen sovittelufoorumin (SSF) hyväksytty jäsen
 • Väitöskirjatutkija Aalto yliopisto Työpsykologian ja johtamisen laitos
 • Työnohjaaja- ja prosessikonsultti kouluttaja Turun Yliopisto Brahea
 • maria-elisa.kuusisto@idego.fi
 • 040 481 8812
Lue lisää

Olen tehnyt töitä jo kahdenkymmenen vuoden ajan organisaation kehittämisen parissa. Kokemusta on karttunut sekä sisäisestä että ulkoisesta kehittäjän roolista käsin toimiessa. Toimialojen moninaisuus on tuonut syvällistä ymmärrystä organisaatioiden systeemisyydestä sekä kulttuurin vaikuttavuudesta. 

Myynti- ja valmennusalalla toimiminen alan pioneeriyritys Trainers’ Housessa 2000-luvun taitteessa antoi minulle mahdollisuuden tutustua erilaisiin toimialoihin ja niiden johtamisen erityispiirteisiin sekä kulttuureihin – sain myös tällöin vahvan perustan myynti- ja valmennustyöhön. Vuosituhannen alussa pääsin tutustumaan organisaation ja johtamisen kehittämisen akateemiseen ja tutkimukselliseen maailmaan työskennellessäni Teknillisen korkeakoulun työpsykologian ja johtamisen laboratoriossa. 

Laatu-, työturvallisuus- ja työsuojeluasioiden merkitys johtamisessa konkretisoitui oppikirjoista kokemusperäiseksi tietämykseksi työskennellessäni keskisuuren rakennusliikkeen kehitysjohtajana perheyrityksen sukupolvenvaihdostilanteessa. Vuonna 2008 päätin ottaa riskin ja tehdä sukupolvenvaihdoksen kansainvälistä kauppaa käyvässä teknisessä tukkukaupassa. Tämän yrityksen arkea pyörittää nykyisin toiseksi vanhin tyttäreni. 

Sukupolvenvaihdoskokemuksien johtaminen tuotti minulle paljon kokemusperäisiä havaintoja johtajan vaihdoksen vaikuttavuudesta organisaation dynamiikkaan liittyen. Näistä havainnoista ja niiden reflektiosta syntyi myös kirja Talentumin julkaisemana vuonna 2008: Johtaja vaihtuu. Sukupolvenvaihdoksen kriittiset tekijät. 

Idego on vuosien varrella kehittynyt perustajansa mukana. Alussa Idego tarjosi organisaation kehittämiseen liittyviä valmennus- ja koulutuspalveluja sekä prosessikonsultaatiota tuoden myöhemmin palveluvalikoimaansa myös johdon työnohjauksen. Tänä päivänä Idego on kasvanut yhden naisen yrityksestä ketteräksi verkostonsa kanssa kehittyväksi organisaation kehittämisen edelläkävijäksi. Olemme perinteisen kehittämistyön lisäksi vahvasti mukana myös mobiilissa ja digitaalisessa organisaation kehittämistyössä mobiilisovellus Taidanin avulla taidan.fi. 

 

PALVELUT

Uskomme, että asiakkaamme ovat oman organisaationsa parhaita asiantuntijoita ja tehtävänämme onkin ohjata heidät tutkimaan ja kehittämään oman työyhteisön tilannetta uudenlaisista näkökulmista. Tuemme myös työyhteisöä erilaisissa muutostilanteissa sekä strategisessa työelämän laadun, tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kehittämisessä.

Työtämme ohjaa systeemiälykäs näkökulma organisaatioihin ja sosiokonstruktiivinen oppimiskäsitys, sekä sitä tukevat dialogiset ohjausmenetelmät kuten työnohjaus ja coaching. Käytämme prosessikonsultaatiota sekä tarvittaessa myös digitaalisen teknologian mahdollistamia interventio- ja fasilitointityökaluja.

Työryhmän työskentely kaipaa sparrausta tai ohjausta?

Hallitus-, johtoryhmä- tai muu työryhmätyöskentelyn ohjaus.

Lue lisää

Työryhmän sparraus tai ohjaus lähtee liikkeelle tyypillisesti alkukartoituksen avulla. Alkukartoituksen jälkeen voidaan edetä joko suoraan ryhmätyöskentelyyn tai usein käytetään myös työryhmän jäsenien yksilöhaastatteluja laajemman näkökulman aikaansaamiseksi. Yksilöhaastattelut antavat myös kaikille tärkeän kokemuksen kuulluksi tulemisesta ja ne usein edistävät ryhmätyöskentelyssä luottamuksellien ilmapiirin syntymistä. Työryhmän tarpeesta riippuen rakennetaan työskentelyprosessi, joka ohjaa kehittämistyötä. Idegon kehittämistyössä käytetään jatkuvaa tavoitteiden arviontia osana kehittämisprosessia ja ymmärretään että työskentelyn tavoitteet voivat matkan aikana tarkentua tai jopa muuttua.

Usein työskentelyn yleisinä tavoitteina ovat esimerkiksi:

 1. Pyrkiä jäsentämään työryhmänjäsenien työrooleja – etenkin esimiestyössä esimiesrooliin liittyviä johtamistehtäviä
 2. Tutkia ja kehittää omaan työhön liittyviä työtehtäviä ja niiden organisointia
 3. Tutkia ja kehittää johtamisjärjestelmää: Miten rakenteet tukevat tai eivät tue työskentelyn ja vuorovaikutuksen sujumista? Mitä halutaan muuttaa nykyisessä systeemissä? Mikä halutaan säilyttää?
 4. Tukea työryhmän jäsenien kokonaisvaltaista työssä jaksamista

Hinta

Ryhmätyönohjaus

alk. 780 € (+alv 24 %) / 3 x 90 min

Etäohjaus

Ryhmä 2-4 henkilöä alk. 700 € (+alv 24 %) / 3 x 90 min. Suurempien ryhmien kohdalla ota yhteyttä.

Johdon- ja esimiesten ryhmätyönohjaus

alk. 855 € (+alv 24 %) / 3 x 90 min, 2-4 hlö ryhmä. Suurempien ryhmien kohdalla ota yhteyttä.

Ota yhteyttä ja kysy lisää.

Akuutti työyhteisön kriisi?

Vaativa vuorovaikutustyö ja työyhteisösovittelu.

Lue lisää

Työyhteisösovittelu?

Työyhteisösovittelulla (TYSO) voidaan työyhteisön ristiriitoja ja jännitteitä ratkaista tutkitun ratkaisukeskeisen mallin mukaisesti.

Uskomus siitä, että konflikti selviä aikanaan ilman puhumista, on sitkeässä. Useiden eri tutkimuksien avulla on kuitenkin pystytty osoittamaan tämä uskomus vääräksi. Pelkona on, että ongelma kasvaa, mikäli siitä puhutaan. Tai että yhteistyö ei kuitenkaan parane, vaikka konflikti käsiteltäisiinkin. Usein myös kuulee todettavan, että tunteet kyllä laantuvat aikanaan.

Konfliktin käsittely on aina oppimisprosessi. Se voi ilmetä yksilötasolla, ryhmätasolla, organisaatiotasolla tai laajeta jopa organisaatiorajojen ylitse.

Ristiriitoja voi syntyä sosiaalisista, työhön liittyvistä, kulttuurisista tai henkilökohtaisista syistä työpaikoilla (Örndahl, 2008). Käytännössä ristiriitoja synnyttävät epäselvyydet työnjaosta, häirintätapaukset, esimiestyöskentelyn kokemukset tai erilaiset käsitykset yhteisistä toimintatavoista.

Idegossa työyhteisösovittelua toteutetaan työnohjauksen, prosessikonsultaation ja/tai Timo Pehrmanin Sopu-prosessin mukaisesti. Konfliktin luonteesta ja asiakkaan halukkuudesta riippuen tehdään menetelmävalinta. Toisinaan konfliktia lähdetään purkamaan Sopu-prosessin mukaisesti ja kun tunnejännite on saatu purettua, voidaan tilanteesta riippuen jatkaa työnohjauksen ja/tai prosessikonsultaation avulla työyhteisön kehittämistä.

Sopu-prosessi

Sopu-prosessi on filosofian tohtori Timo Pehrmanin kehittämä ja tutkima restoratiivisen sovittelun malli. Sitä voidaan käyttää soviteltaessa vaikeita erimielisyys-, käyttäytymis- ja viestintäongelmia. Usein sovitteluun lähtemisen kimmokkeena toimii henkilöstöjohdon käsiinsä saamat huolestuttavat työhyvinvointimitaustulokset tai yksittäisen kiusaamistapauksen esiin nouseminen. Sopu-prosessi toimii usein silloin kun jo kaikki keinot ongelman ratkaisemiseksi on jo käytetty.

”Kaikki konfliktit ovat ratkaistavissa.” Martti Ahtisaari

Sopu-prosessin osallistujamäärä kulkee kahdesta henkilöstä aina viiteenkymmeneen henkilöön saakka. Suuremman ryhmän kanssa aikaa sopimiseen kuluu luonnollisesti pidempään kuin pienemmän ryhmän kanssa.

Restoratiivisen sovittelun tulokset ovat olleet erinomaisia. Pehrmanin väitöstutkimuksen mukaan 78,9% Sopu-prosessin mukaisesti toteutetuista sovitteluista onnistui ja sopimukseen päästiin.

Onko joskus syytä olla sovittelematta?

Tällaisia tilanteita ei juurikaan ole. Sovitteluun voidaan pääsääntöisesti aina lähteä. Mutta on syytä muistaa että tutkimuksienkin mukaan niin sanotun suhdekonfliktin sovittelu (eli konfliktin jossa erimielisyydet johtuvat osapuolten persoonallisuuteen liittyvistä tekijöistä), vaatii osallistujilta energiaa ja se on usein poissa hetkellisesti työn tuottavuudesta.1 Asiatason konfliktin sopiminen taas puolestaan lisää työn tuottavuutta nopealla aikajänteellä.

Tilanteita, joihin sovittelu ei ole oikea työkalu ovat esimerkiksi

Osapuolen työuupumus tai sen vakava uhka – sovitteluun osallistujan on oltava työkykyinen

Työlainsäädännön rikkomukset ja vakava riski niiden uusimisesta sovittelun jälkeen – ilman asianmukaista johdon sitoutumusta ja riittävän pitkää seurantaa

Sovitteluun kannattaa siis lähteä edellä mainittuja harvoja poikkeuksia lukuunottamatta. Ota yhteyttä ja kysy lisää.

Hinta

Määräytyy työskentelyn keston ja prosessin pituuden mukaan. Kysy tarjous.

1) Managing relationship conflict and the effectiveness of organizational teams Carsten K.W. De Dreu’ and Annelies E.M. Van Vianen. Journal of Organizational Behavior J. Organiz. Behav. 22, 309-328 (2001) DOI: I0.1002/job.71

Toisinaan on hyvä syventyä jonkin teeman ympärille pidemmäksi aikaa..

Koulutus, fasilitointi tai valmennus

Lue lisää
Vaativat vuorovaikutustilanteet, muutostilanteet, johtaminen ja esimiestyö ovat ydinosaamistamme. Koulutuksien , fasilitointien ja valmennuksien hintaan sisältyy aina huolellinen alkukartoitus sekä orientoivat esitehtävät.

Hinta

Koulutukset

Luento 90 min. alk 550 € (+ alv. 24 %)

Hinta ei sis. mahdollisia matka- eikä tilakuluja. Pidemmistä koulutuksista kysy tarjous.

Fasilitointi tai valmennus

Puoli päivää alk. 950 € (+alv. 24 %)

Koko päivä alk. 1500 € (+alv. 24 %)

Hinta ei sis. mahdollisia matka- eikä tilakuluja. Ryhmäkoko vaikuttaa hintaan.

Ota yhteyttä ja kysy lisää.

Henkilökohtaista sparrausta, ohjausta tai valmennusta?

Yksilöohjaus, -coaching ja -valmennus.

Lue lisää

Erilaiset työelämän muutostilanteet saattavat synnyttää henkilökohtaisen valmennus- tai ohjaustyöskentelyn tarpeen. Luottamuksellinen yksilötyöskentely voi auttaa sinua jäsentämään ja tehostamaan omaa työtä, työroolia tai ajankäyttöä.

Työhön kuuluvat myös työtunteet, jotka toisinaan saattavat sekoittaa tai tuntua hetkellisesti liian kuormittavilta. Tällöin yksilötyöskentely saattaa selkeyttää omia ajatuksia ja työtoimintaa suhteessa muihin.

Yksilönä olet myös osa työyhteisöä. Yksilötyöskentelyssä voit kirkastaa oman työyhteisösi dynamiikkaa ja hankkia parempaa ymmärrystä erilaisista työyhteisön ilmiöistä ja niiden vaikutuksista omaan itseesi.

Yksilötyöskentely etenee tyypillisesti alkukartoituksen jälkeen kartoittavaan työskentelyn vaiheeseen, jonka aikana lähdemme kirkastamaan sinun omia ohjaus- tai valmennustarpeitasi. Tällöin myös tunnustellaan yhteistyösuhteen toimivuutta – puolin ja toisin.

Kartoittavan vaiheen jälkeen teemme mahdollisesti päätöksen yhteistyön jatkamisesta tai sitten voimme päättää työskentelyn tähän vaiheeseen. Vaikka yhteistyösuhde päättyisikin jo tähän kartoittavaan vaiheeseen, sinä saat kuitenkin mukaasi kirkkaamman kuvan omista kehittämistarpeistasi ja tavoitteistasi.

Mikäli päätämme jatkaa yhteistyötä sovimme sinun työrytmiisi parhaiten sopivan tapaamisfrekvenssin ja työskentelyotteen. Arvioimme yhdessä jatkuvasti työskentelyn sujumista ja tavoitteidesi saavuttamista. Vaikka tavoitteet ohjaavat työskentelyämme, ne eivät kuitenkaan saa muodostua itsetarkoitukseksi. Tavoitteet muuttuvat tai tarkentuvat usein matkalla.

Yhtä tärkeää kuin aloittaminen on myös prosessien lopettaminen hallitusti. Sen minkä avaat on tärkeä pystyä myös sulkemaan. Työskentelyn lopussa varaamme aikaa myös prosessin hallittuun sulkemiseen. Tällöin arvioimme omaa oppimiskokemustasi ja kirkastamme yhdessä ammatti-identiteettisi nykytilaa.

Varaa neuvotteluaika 20 min (ilmainen) TAI lähetä sähköpostia

Hinta

Johdon / esimiesten ohjauksellinen yksilövalmennus

580 € (+alv 24 %) 3 x 60 min

780 € (+alv 24 %) 3 x 90 min

Hinta sisältää henkilökohtaisen valmennusmateriaalin ja siihen liittyvät harjoitteet. Muutoin hinta määräytyy prosessin keston ja tavoitteiden mukaan. Kysy räätälöityjä paketteja henkilökohtaisen tilanteesi mukaan.

Ohjauksellinen yksilövalmennus

1250 €  (+alv 24 %) 10 x 60 min

 2050 € (+alv 24 %) 10 x 90 min 

Voidaan maksaa osissa.

Ohjauksellinen yksilövalmennus etänä

1150 € (+alv 24 %) 8 x 60 min

1860 € (+alv 24 %) 8 x 90 min

Voidaan maksaa osissa.

Strategisen työhyvinvoinnin johtamisen tuki?

Prosessikonsultaatio, digitaalinen työelämän laadun johtamisen tuki TAIDAN.

Lue lisää

Haluatko yhdistää suorituksen johtamisen ja työhyvinvoinnin kestävällä tavalla toisiinsa?

Idego toimii yritysjohdon strategisena työhyvinvoinnin johtamisen kumppanina. Olemme mukanasi silloin kun haluat yhdistää suorituksen johtamisen ja työhyvinvoinnin kestävällä tavalla toisiinsa.

Autamme myös työhyvinvoinnin ja tuottavuuden kehittämisessä silloin kun henkilöstötyytyväisyys- tai ilmapiirikyselyt näyttävät punaista valoa. Ja tuemme akuuteissa johdon tai työyhteisön työhyvinvoinnin tukitarpeissa.

Strategisessa työhyvinvoinnin johtamisessa hyödynnämme prosessikonsultaatiota. Lähdemme liikkeelle nykytilan kartoittamisella, jonka aikana kuulemme tilaajan ja työyhteisön tarpeita. Tavoitteena on löytää uusi työhyvinvoinnin ja tuottavuuden tasapaino.

Työskentelyä ohjaa organisaation strategia, jolloin työhyvinvoinnin johtaminen saadaan sopimaan organisaation tavoitteisiin ja työkulttuuriin mahdollisimman hyvin. Pyrimme kirkastamaan yhdessä asiakkaidemme kanssa mistä organisaation työtoiminnassa on kysymys ja minkälaisessa työkulttuurissa siellä olevat ihmiset työskentelevät. Tämän jälkeen asetamme kehittämiselle selkeät mitattavat tavoitteet.

Työtämme ohjaa realiteettiperiaate, me emme luo turhia toiveita ja odotuksia organisaatioon. Se mitä on luvattu – tulee lunastaa.

Uskallamme kuitenkin luvata luottamuksen lisääntymistä, avoimuuden ja vaikeiden asioiden esille nostamisen ja työarjen sujuvuuden parantumista.

Tuottavuus syntyy selkeistä tavoitteista, työarjen sujuvuudesta ja riittävästä  työhyvinvoinnin tasosta. Käytämme työssämme myös digitaalisen teknologian mahdollistamia interventiotyökaluja ja kykenemme toteuttamaan kehittämistyön kokonaan teknologiavälitteisesti. TAIDAN

Varaa etäneuvotteluaika 20 min (ilmainen) TAI Lähetä sähköpostia

HENKILÖSTÖ

Olemme kaikki sinua ja organisaatiotasi varten. Haluamme auttaa, jos vain osaamisemme ongelmaasi riittää. Sitä emme voi kuitenkaan tietää ennen kuin otat meihin yhteyttä.

Kumppaniverkostomme on laaja ja mikäli oma osaamisemme ei ulotu sinun organisaation kehittämisen haasteeseen, niin opastamme sinut mielellämme verkostomme luokse.

MARIA-ELISA KUUSISTO

Johdon työnohjaaja (STOry), organisaatiokonsultti, työyhteisösovittelija (SSF), DI (Aalto yliopisto)

maria-elisa.kuusisto (ät) idego.fi

040 481 8812

Maria-Elisa on tehnyt töitä vaativien vuorovaikutustilanteiden ja organisaatiokehittämis-hankkeiden kanssa vuodesta 2010 lähtien. Valmennus- ja koulutustyötä OD-alalla jo vuodesta 2000 lähtien. Johtamisen väitöskirjatutkija Aalto yliopistossa.

SAMPO KEURAMO

Organisaatiomuotoilija, YTM (sosiaalipsykologia)

sampo (ät) idego.fi

040 512 3533

Sampo on työelämän laatuun ja työhyvinvointiin erikoistunut sosiaalipsykologi. Sosiaalipsykologina Sampolla on vahvaa ymmärrystä ja näkemystä vuorovaikutuksen eri ilmiöihin ja ryhmädynamiikkaan liittyen.

EERIKA KUUSISTO

Projektiassistentti

eerika (ät) idego.fi

044 972 0577

Eerika edustaa digisukupolvea ja omaa vahvan kiinnostuksen psykologiaan ja organisaatiotieteisiin. Hän vastaa yleisluontoisiin asiakaskysymyksiin ja hoitaa Idegon hallinnollisia tehtäviä. Eerikan puoleen voit kääntyä silloin kun et tiedä kenen puoleen kääntyisit asiasi kanssa.

TAIDAN

TAIDAN on japania ja tarkoittaa dialogia. Suomenkielessä se viittaa subjektiin joka osaa ja pystyy – siis taitaa. Ota työelämän laadun johtaminen haltuun.

Työarki sujuvammaksi TAIDAN mobiilipalvelumme avulla?

TAIDAN

BLOGI

SOTE tuli. Nyt meillä on käsissämme pirullinen ongelma.

SOTE tuli. Nyt meillä on käsissämme pirullinen ongelma.

Länsi-Uudenmaan soten yhtenä keskeisenä haasteena on alueen erityispiirteenä oleva maantieteellinen hajanaisuus. Meillä on siis paljon haja-asutusta ja laaja maantieteellinen alue käsissämme. Eikä tässä vielä kaikki. Alueen sisällä olevien kuntien ja kaupunkien...

Etätyössä työrooli hukassa? Voimat vähissä?

Etätyössä työrooli hukassa? Voimat vähissä?

Työroolin tehtävänä on sujuvoittaa työssä tapahtuvaa vuorovaikutusta, tukea työssä oppimista ja kehittymistä sekä suojata meitä liialliselta työn kuormitukselta. Fyysinen työskentely-ympäristö vaikuttaa vahvasti roolitietoisuuteemme. Etätyössä työhön...

OTA YHTEYTTÄ!

5 + 13 =

Maria-Elisa Kuusisto
maria-elisa.kuusisto@idego.fi
040 481 8812

Espoo
Innopoli 2, Tekniikantie 14, 02110

Nummela
Vihdintie 1 B 15, 03100

Maria-Elisa Kuusisto
maria-elisa.kuusisto@idego.fi
040 481 8812

Espoo
Innopoli 2, Tekniikantie 14, 02110

Nummela
Vihdintie 1 B 15, 03100